SUPERVIZIJA ZA COACHE

Poiščite svojega Supervizorja!

Podpora na vaši coaching poti!

KAJ JE COACHING SUPERVIZIJA?

Odkrijte nove perspektive in se učite VZEMITE SI ČAS ZA SVOJ RAZVOJ!

»Coaching Supervizija je interakcija, ki nastane, ko se mentor ali coach o svojih izkušnjah v coachingu ali mentorstvu pogovarja s coahcing supervizorjem, da bi skozi sodelovanje in dialog dobil potrebno podporo in prostor za refleksijo, ki mu omogoča učenje, prevetritev in razvoj. Ta proces je koristen tako za mentorja oziroma coacha, kot za njegove kliente in organizacije, iz katerih klienti prihajajo.”

EMCC 2018

V naše delo vnaša novo perspektivo

Bedi nad kakovostno in varno parkso

Spremlja, kako se osebno in profesionalno razvijamo

Zahteva od nas, da razvijamo samozavedanje in delamo na sebi, da lahko kot »orodje« podpiramo naše kliente

Ima veliko deležnikov in neguje zavedanje o kompleksnosti medsebojnih odnosov in njihovi in prepletenosti, kar kliče po sistemskem pristopu; ne osredotoča se samo za odnos med coachem / mentorjem supervizorjem, temveč v poštev jemlje celoten sistem, v katerem oba delujeta

Je prostor, kjer se coach, mentor, vodja in supervizor lahko znova opolnomoči (Turner in Palmer 2019)

Normativna funkcija

Osredotoča se na razumevanje in razmejevanje odgovornosti glede klientov (strank) in na etična vprašanja. To vključuje spoštovanje osebnih meja, zaupnosti in delovanje v okviru kompetenc. Pomembno je imeti pregled nad številom klientov in zahtevnostjo dela z njimi, ter nad situacijami, ko je klienta primerno napotiti drugam, da ne bi prišlo do preobremenjenosti coacha Bistveno je prepoznavanje coachevih šibkih točk, ranljivosti in predsodkov, da bi zagotavljali kakovost ponujenega coachinga.

Formativna funkcija

Vključuje redno pregledovanje dela in raziskovanje odnosa med stranko in coachem. V formativnem procesu gre za izmenjavo izkušenj, povezovanje teorije s prakso, ter prepoznavanje transferja in vzporednih procesov. Coach in coaching supervizor skupaj odkrivata želje in potrebe po nadaljnjem izobraževanju in razvoju coacha. Cilj je razviti samozavedanje, ki vključuje tako zavestne kot nezavedne procese. Tukaj je prostor za praznovanje dosežkov in odkrivanje novih področij za razvoj.

Obnovitvena funkcija

Osredotoča se na občutke in čustva, ki se pri coachu pojavljajo skozi delo z njegovimi s klienti.Raziskujemo primere, ko coaching proces stagnira ali ko je coach vanj prekomerno vpleten. Supervizor tako nudi podporo supervizantu (coachu) pri raziskovanju njegovega notranjega sveta in čustvenih izzivov, ter zagotavlja varen prostor za izražanje čustev. Coachu pomaga raziskovati, kaj ga polni z energijo za kvalitetno delo. (Hawkins and Smith 2013)

ZAKAJ COACHING SUPERVIZIJA?

Z dozorevanjem coachinga kot poklica postaja profesionalni razvoj coachev vse bolj pomemben. Razvoj naj bo jasno usmerjen, prilagojen potrebam in fleksibilen, saj kot tak omogoča učenje skozi samorefleksijo, ki je v delu z ljudmi ključnega pomena.

  • Delež coachev vključenih v individualno supervizijo 88% 88%
  • Delež coachev vključenih v skupinsko supervizijo 65% 65%
  • 352 coachev je vključenih v supervizijo ločeno od izbranega programa usposabljanja ali certificiranja 29% 29%
  • 137 coachev je navedlo, da trenutno delajo tako z individualnim, kot skupinskim coaching supervizorjem 11% 11%
  • 358 coachev ima individualno supervizijo mesečno 34% 34%
  • Delež anketiranih, ki jim je supervizija prostor, kjer lahko razjasnijo svoje dileme o svoji praksi, klientih, intervencijah 73% 73%
  • Delež coachev v superviziji, ki predvsem razvija svoje veščine (dogovarjanje, dobra vprašanja, proces) ali se uči iz izskušpenj svojega coaching supervizorja 65% 65%
  • Delež coachev, ki s supervizijo razvijajo samozavest v coachingu 52% 52%
  • Delež, ki jim supervizija pomaga premagovati osebne izzive 51% 51%

KDO JE COACHING SUPERVIZOR?

Supervizor je coach z bogatimi izkušnjami in posebej usposobljen za opravljanje coaching supervizije. Dodatno usposabljanje mu omogoča, da na situacijo pogleda iz drugačne perspektive, od zunaj in supervizantu ponudi širši pogled, ki upošteva dejstvo, da je v proces vcključenih več igralcev kot le coach in njegov klient.

Model sedmih očes odlično kaže, na kaj vse je pozoren coach supervizor, ko dela s supervizantom.

V supervizijskem srečanju boste lahko opazili, da coaching supervizor uporablja podobna orodja in tehnike kot coach, pri čemer ima vselej pred očmi širšo sliko in opazuje ter upošteva veliko več dejavnikov, kot jih naslavljamo pri samem coahcing procesu.

Vaši Supervizorji

JASNA KNEZ

NENA VEBER

ZVJEZDANA DRAGOJEVIĆ

NEBOJŠA JOVANOVIĆ

VEDRANA JOSIPOVIĆ

TIHANA DRAGIČEVIĆ

SIMONA RAKUŠA

IRENA ANTOLIĆ

KAKO NAJBOLJE UPORABLJATI SUPERVIZIJO?

Sprejmite izziv.
Na(d)gradite se.

Pripravite se na svoja supervizijska srečanja tako, da beležite težave, s katerimi se soočate v srečanjih s svojimi coaching klienti in vas zaposlujejo. (reflektivni dnevnik klientov)

Na supervizijskem srečanju bodite osredotočeni in prisotni.

Bodite odprti za izmenjavo izkušenj, preizkušanje različnih idej in pogledov, ter prevzemanje odgovornosti.

Vadite svoje samozavedanje tako, da opazujete svoje reakcije, čustva in misli.

Prilagajajte vašo coaching prakso uvidom in učenju, ki ste jih deležni med supervizijo. Zavežite se rednim coaching supervizijskim srečanjem z usposobljenim coaching supervizorjem (individualna, skupinska srečanja ali srečanja s kolegi coachi).

Vodite evidenco sestankov poučevanja in supervizije ter uporabite naučeno v praksi

Pošljite nam sporočilo

4 + 5 =

POIŠČITE SVOJEGA SUPERVIZORJA DANES!

Povezave

© San Supervision Ι Developed by IGNIS